بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری

بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری در خصوص بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری خدماتی ارائه می شود که در راستای امن‌سازی داخلی نرم افزارها، پیکربندی های نادرست، مراودات درون…