جرم شناسی دیجیتال و پاسخ به حادثه

جرم شناسی دیجیتال و پاسخ به حادثه شناسایی زودهنگام و تحقیقات سریع برای دفع مهاجمان و پاسخگویی به تهدیدها بسیار مهم است. اما تعداد بیشماری هشدار، اطلاعات ناکافی و عدم…