دنیای آسیب پذیری XSS

در این مقاله قراره که به تمامی ابعاد آسیب پذیری Cross Site Scripting یا XSS بپردازیم، این پرداخت صرفا به تشریح هسته این آسیب پذیری نیست و تمامی ابعاد آسیب…