با ما در تماس باشید

ما رویکرد شخصی و موثری را برای هر پروژه ای که در آن کار می کنیم، به ارمغان می آوریم.

پرسشنامه درخواست خدمات

با تکمیل فرم زیر، می توانید خدمات درخواستی خود را به ما اعلام کرده تا پیش فاکتور قیمت، برای ایمیل شما ارسال گردد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
سطح آزمون پذیری *
جعبه سیاه به معنی عدم دسترسی به کد منبع سرویس ها است، جعبه خاکستری به معنی دسترسی سطح بالا به سرویس محیا است، جعبه سفید به معنی دسترسی به تمام منابع کد و سرویس ها امکان پذیر خواهد بود.
یک گزینه را انتخاب کنید
سطح حساسیت *
در حالت عادی تیم فنی فقط در زمان اداری بر روی پروژه کار خواهد کرد، در حالت حساس تیم فنی در زمان های بعد اداری نیز فعالیت خواهد داشت، بسیار حساس بصورت تمام وقت پروژه انجام خواهد شد.
یک گزینه را انتخاب کنید
محدوده های پروژه *
یک گزینه را انتخاب کنید
انواع دارایی ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
نحوه دسترسی *
یک گزینه را انتخاب کنید
وضعیت سامانه ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
فقط برای اثبات اینکه شما یک انسان هستید، لطفا معادله را حل کنید: 18 + 5 = ?
لطفا نتیجه معادله را وارد کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
سطح شبیه سازی *
سطح معمولی به معنی شبیه سازی حملات شاخص رخداده مانند: APT34 و APT28 است، سطح پیشرفته به معنی شبیه سازی با رویکرد اختصاصی و جدید خواهد بود، سطح حرفه ای به معنی شبیه سازی یک حمله APT با تکنیک های تماما اختصاصی است.
یک گزینه را انتخاب کنید
سطح حساسیت *
در حالت عادی تیم فنی فقط در زمان اداری بر روی پروژه کار خواهد کرد، در حالت حساس تیم فنی در زمان های بعد اداری نیز فعالیت خواهد داشت، بسیار حساس بصورت تمام وقت پروژه انجام خواهد شد.
یک گزینه را انتخاب کنید
محدوده های پروژه *
یک گزینه را انتخاب کنید
انواع دارایی ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
نحوه دسترسی *
یک گزینه را انتخاب کنید
وضعیت سامانه ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
فقط برای اثبات اینکه شما یک انسان هستید، لطفا معادله را حل کنید: 25 - 14 = ?
لطفا نتیجه معادله را وارد کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
سطح خدمات *
تست نفوذ صنعتی آزمون و ارزیابی مخصوص امنیت صنعتی خواهد بود، تیم قرمز صنعتی نیز شبیه سازی حملات سطح پیشرفته مختص فضای صنعتی است، تیم آبی صنعتی نیز مرکز کنترل امنیت (SOC) صعنتی خواهد بود.
یک گزینه را انتخاب کنید
سطح حساسیت *
در حالت عادی تیم فنی فقط در زمان اداری بر روی پروژه کار خواهد کرد، در حالت حساس تیم فنی در زمان های بعد اداری نیز فعالیت خواهد داشت، بسیار حساس بصورت تمام وقت پروژه انجام خواهد شد.
یک گزینه را انتخاب کنید
محدوده های پروژه *
یک گزینه را انتخاب کنید
انواع دارایی ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
نحوه دسترسی *
یک گزینه را انتخاب کنید
وضعیت سامانه ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
فقط برای اثبات اینکه شما یک انسان هستید، لطفا معادله را حل کنید: 30 + 1 = ?
لطفا نتیجه معادله را وارد کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
سطح جرم شناسی دیجیتال *
سطح Tier 1 به معنی استقرار تحلیلگران سطح 1 خواهد بود که وظیفه بررسی و دسته بندی تهدیدات خواهد بود، سطح Tier 2 تحلیلگرانی هستند که وظیفه اعمال واکنش به حوادث رو خواهند داشت، سطح Tier 3 شکارچیان تهدیدی هستند که تجزیه و تحلیل بدافزار را بصورت حرفه ای انجام خواهند داد.
یک گزینه را انتخاب کنید
سطح حساسیت *
در حالت عادی تیم فنی فقط در زمان اداری بر روی پروژه کار خواهد کرد، در حالت حساس تیم فنی در زمان های بعد اداری نیز فعالیت خواهد داشت، بسیار حساس بصورت تمام وقت پروژه انجام خواهد شد.
یک گزینه را انتخاب کنید
محدوده های پروژه *
یک گزینه را انتخاب کنید
انواع دارایی ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
نحوه دسترسی *
یک گزینه را انتخاب کنید
وضعیت سامانه ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
فقط برای اثبات اینکه شما یک انسان هستید، لطفا معادله را حل کنید: 27 + 7 = ?
لطفا نتیجه معادله را وارد کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
سطح دفاع سایبری *
سطح معمولی به معنی اعمال مقاوم سازی های کلی است، سطح پیشرفته به معنی مقاوم سازی و تشخیص تهدیدات خواهد بود، سطح حرفه ای به معنی مقاوم سازی، تشخیص تهدیدات، ایزوله سازی، عملیات فریب و اخراج از سیستم خواهد بود.
یک گزینه را انتخاب کنید
سطح حساسیت *
در حالت عادی تیم فنی فقط در زمان اداری بر روی پروژه کار خواهد کرد، در حالت حساس تیم فنی در زمان های بعد اداری نیز فعالیت خواهد داشت، بسیار حساس بصورت تمام وقت پروژه انجام خواهد شد.
یک گزینه را انتخاب کنید
محدوده های پروژه *
یک گزینه را انتخاب کنید
انواع دارایی ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
نحوه دسترسی *
یک گزینه را انتخاب کنید
وضعیت سامانه ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
فقط برای اثبات اینکه شما یک انسان هستید، لطفا معادله را حل کنید: 16 + 2 = ?
لطفا نتیجه معادله را وارد کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
سطح ممیزی امنیت *
ممیزی معمولی به بازبینی امنیت سایبری خواهد بود، ممیزی پیشرفته به معنی بازبینی امنیتی و بررسی امنیتی کد و بررسی امنیتی تنظیمات است، ممیزی حرفه ای علاوه بر موارد پیشرفته بررسی امنیتی IT و کشف آسیب پذیری خواهد بود.
یک گزینه را انتخاب کنید
سطح حساسیت *
در حالت عادی تیم فنی فقط در زمان اداری بر روی پروژه کار خواهد کرد، در حالت حساس تیم فنی در زمان های بعد اداری نیز فعالیت خواهد داشت، بسیار حساس بصورت تمام وقت پروژه انجام خواهد شد.
یک گزینه را انتخاب کنید
محدوده های پروژه *
یک گزینه را انتخاب کنید
انواع دارایی ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
نحوه دسترسی *
یک گزینه را انتخاب کنید
وضعیت سامانه ها *
یک گزینه را انتخاب کنید
این فیلد را پر کنید
فقط برای اثبات اینکه شما یک انسان هستید، لطفا معادله را حل کنید: 16 - 13 = ?
لطفا نتیجه معادله را وارد کنید